Algemene Voorwaarden

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


  Comedi Communicatie
   
  Comedi Communicatie vestigingsadres Sandenburgerlaan 6 te Doorn en postadres Kornet 2 te Soest. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56966520.

  Coach/trainer/adviseur
  Simone Kornalijnslijper, eigenaresse Comedi Communicatie (en praktijk Comedi Coaching). Opgeleid tot Online Marketing & Communicatie Specialist, paardencoach voor volwassen en kinderen, systemisch paardencoach, intuïtie coach, IZR trauma therapeut en (balans)coach.

  Klanten
  De klanten of andere natuurlijke en rechtspersonen of hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Comedi Communicatie afnemen en/of een (online) training of workshop volgen.

  Coaching/Advies 
  1-op-1 begeleiding met de klant.

  Training/workshop
  (Online) Training, opleiding, cursus, workshop, groepstraining of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

  Opdrachtgever
  De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot coaching en/of training is gesloten.

  Deelnemer
  De natuurlijke persoon die aan coaching en/of training deelneemt.

   

 2. Toepasselijkheid

  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en/of overige (rechts)handelingen tussen Comedi Communicatie en opdrachtgever/deelnemer/klant.

   

 3. Overeenkomst

  3.1 De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een coaching en/of training komt tot stand door schriftelijke/e-mail/whatsapp/mondelinge bevestiging door Comedi Communicatie aan de opdrachtgever/deelnemer/klant voor deelname aan coaching en/of training.

  3.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend als die schriftelijk door Comedi Communicatie zijn bevestigd.
   
  Coaching

 4. Vertrouwelijkheid

  De coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies voor de klant en in het kader van het advies voor het bedrijf van de klant.

 5. Investering

  Voordat de afspraak voor de coaching of het advies wordt gemaakt, wordt door de coach/adviseur aan de opdrachtgever het tarief (exclusief BTW, tenzij anders aangegeven) meegedeeld. De coach/adviseur is gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren. Dit geldt niet voor reeds lopende trajecten, offertes en overeenkomsten. 

   

 6. Betaling

  Tenzij anders is overeengekomen, worden de sessies/afspraken achteraf gefactureerd en binnen 7 dagen voldaan. Betaling geschiedt via bankoverschrijving op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur.

  Voor trajecten/webdesign ontvangt de opdrachtgever na het maken van de eerste afspraak de factuur per e-mail. De termijn van de betaling staat vermeld op de factuur. Indien het traject of het vervaardigen van een website in termijnen wordt betaald, dienen de facturen op de afgesproken termijn te worden betaald zoals is aangeven bij de omschrijving op de offerte en in de bevestiging per mail is opgenomen.

   

 7. Overmacht

  Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de coach/adviseur/trainer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de coach niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. De coach/adviseur/trainer heeft het recht de afgesproken afspraak in het geval van overmacht te verplaatsen of te annuleren.

   

 8. Verhindering klant

  Indien de klant verhindert is, dient dit door de klant zo spoedig mogelijk aan de coach/adviseur/trainer te worden doorgegeven. Een geplande afspraak dient minimaal 24 uur van te voren per telefoon, whatsapp of per e-mail te worden afgezegd. De coach/adviseur/trainer bevestigt de afzegging altijd per e-mail/whatsapp. Bij afzegging binnen 24 uur vóór aanvang van de afspraak is Comedi Communicatie gerechtigd de afgesproken kosten voor de afspraak volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

   

 9. Annulering en verplaatsing door coach/adviseur/trainer

  9.1 Comedi Communicatie heeft het recht om een afspraak te annuleren. Comedi Communicatie zal de door opdrachtgever betaalde kosten indien vooraf betaald in dat geval binnen 14 dagen terugbetalen.

  9.2 Comedi Communicatie heeft het recht om de aanvangstijd, datum en/of locatie van een afspraak te wijzigen, dit is altijd in overleg met de klant/opdrachtgever.

   

 10. Geheimhouding

  De coach/adviseur/trainer en de klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun samenwerking van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

   

  Training

   

 11. Aanmelding

  Een persoon kan zich aanmelden voor een training of workshop van Comedi Communicatie via het inschrijfformulier van de betreffende training op www.comedi-communicatie.nl of www.heelcentrumdoorn.nl, per e-mail via simone@comedi.nl of via Whatsapp. Indien Comedi Communicatie de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk/per e-mail/per Whatsapp bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training of workshop tot stand.

  Comedi Communicatie heeft het recht om, al dan niet onder opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. Comedi Communicatie zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdag(en) binnen 14 dagen restitueren.

   

 12. Betaling

  Na het tot stand komen van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever een factuur voor de kosten van deelname van de deelnemer aan de training of workshop. Voor de factuur geldt een betalingstermijn van 7 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Deelname aan de training kan pas plaatsvinden na betaling van het volledige bedrag van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

   

 13. Annulering

  Indien blijkt dat er voor een bepaalde training of workshop onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan Comedi Communicatie besluiten de training of workshop te annuleren of te verplaatsen. Ook is Comedi Communicatie gerechtigd om de locatie van de training te wijzigen indien er meer of minder deelnemers zijn aangemeld. Deelnemers worden hierover tijdig per e-mail geïnformeerd en het reeds betaalde bedrag wordt in geval van annulering binnen 14 dagen gerestitueerd.

  Annulering door een deelnemer dient altijd per e-mail te geschieden.

  Annuleringskosten:
  Tot 4 weken voor aanvang van de training of workshop: kosteloos
  Tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de training: 25 %
  tot 1 week voor aanvang van de training: 50%
  Minder dan een week voor aanvang van de training 100%

   

 14. Aansprakelijkheid en veiligheid

  14.1 Comedi Communicatie spant zich in om de gegeven coaching, advies of training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 

  14.2 Comedi Communicatie is tegenover opdrachtgever/klant/deelnemer en derden slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag van de opdrachtgever/klant/deelnemer gedeclareerde en door opdrachtgever/klant/deelnemer betaalde kosten van de training of afspraak per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

  14.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

  14.4 Comedi Communicatie is ervaren in het begeleiden van individuen, groepen en paarden en heeft de veiligheid en integriteit van de klanten/deelnemers hoog in het vaandel staan. Echter, de klant/deelnemers is/zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en veiligheid.

  14.5 Comedi Communicatie is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, klant, deelnemer of een derde de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

  14.6 Claims in verband met een vermoedelijke aansprakelijkheid van Comedi Communicatie dienen schriftelijk te worden ingediend.

   

 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  15.1 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/klant/deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

  15.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend ter beoordeling aan de rechtbank Utrecht, locatie Utrecht, voorgelegd.

   

 16. Klachtenprocedure

  Indien de opdrachtgever/klant/deelnemer een klacht heeft over Comedi Coaching, wordt verwezen naar de klachtenprocedure die te vinden is op www.comedi-communicatie.nl/klachtenregelement.

   

 17. Vertrouwelijkheid

  17.1 Door opdrachtgever/klant/deelnemer verstrekte informatie wordt door Comedi Communicatie vertrouwelijk behandeld.

  17.2 Opdrachtgever/klant/deelnemer is gehouden alle tijdens de coaching, adviesgesprekken, afspraken en training verkregen informatie, ongeacht van wie die afkomstig is, volstrekt vertrouwelijk te behandelen.

   

 18. Informatie op de website, de folders en andere uitingen van Comedi Communicatie 

  De informatie op www.comedi-communicatie.nl en/of in de folders en andere uitingen van Comedi Communicatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. Aan de informatie op de website en/of in de folders en andere uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

   

 19. Auteurs- en/of eigendomsrecht

  19.1 Het auteursrecht van de trainingen/workshops/e-books/hand-outs/website berust bij Comedi Communicatie.

  19.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Comedi Communicatie is opdrachtgever/klant/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte lesmateriaal, aantekeningen en/of informatie uit de readers en/of de website en/of folders en andere uitingen van Comedi Communicatie op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren, te verspreiden en/of anderszins aan derden te verstrekken.

  19.3 De eigendomsrechten van het gebruikte trainingsmateriaal zijn en blijven eigendom van Comedi Communicatie.

   

 20. Wijzigingen

  Comedi Communicatie behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden aan te passen. Op de website staat altijd de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden